Sıkça Sorulan Sorular

Anasayfa » Sıkça Sorulan Sorular
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

KYS, 1947 yılında kurulan Uluslararası Standartlar Teşkilatı (ISO) bünyesinde yapılan hizmet, üretim, ticaret ve sanayi vb. alanlarda hizmet veren işletmelerin kalite yönetim sistemlerinin içeriğini ve şartlarını belirleyen ISO 9001:2015 revizyon kalite standardıdır.

ISO 9001 Belgesi Kaç Yıllığına Verilir?

Üç yıllığına geçerli olmak üzere verilir. Üçüncü yılın sonunda belge yenileme denetimi yapılarak, uygun bulunur ise belge yenilenir. Fakat takip denetimleri sonucunda kuruluşun sistemin yürütülmesi ile ilgili üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmediği tespit edilirse iso 9001 belgesi iptaline veya belgenin askıya alınmasına karar verilir.

ISO 9001 Sertifika Fiyatı?

İşletmelerin görünmeyen giderleri, kontrolsüz harcamalar, tekrarlar, sistemsizliğin getirdiği riskler ve artan maliyetler düşünüldüğünde ISO 9001 standardının entegrasyonu çok daha ekonomik kalmaktadır. Ancak bu konuda işletme sahipleri, yöneticiler ve çalışanlar bilgilendirilmelidir.

Akreditasyon Nedir?

Piyasadaki ürünün ya da hizmetin, piyasanın talep ettiği şartlara, standartlara, yönetmeliklere uygunluğunu göstermek üzere, o ürün veya hizmet için yapılan deney, analiz, muayene ve belgelendirme işlemlerini yapan kuruluşların akreditasyon kurumları tarafından uluslararası kriterlere göre denetlenerek teknik ve idari yeterliliklerinin onaylanması ve belli aralıklarla denetlenmesi işlemidir.

Belgelendirme Kuruluşları kimlerdir?

İşletmelerde kalite yönetim sistemlerinin, ISO 9000 standardının şartlarına uygun olarak entegrasyonun sağlandığını, sürdürülüp sürdürülmediğini denetleyen ve belgelendiren organizasyonlardır.
Belgelendirme Kuruluşunu

Belgelendirme Kuruluşunu Neye Göre Seçmeliyiz?

Belgelendirme kuruluşunu seçerken ilk olarak akredite olmasına dikkat etmelisiniz. Akredite olmayan kuruluşların hiçbir etkisi yoktur. Kuruluşların akredite olup olmadıklarını Türkiye için TÜRKAK’ ın sitesinden aratabilirsiniz. Firma kaydı yok ise o kuruluş akredite değildir. Ayrıca kuruluşun ulusal veya uluslararası tanınırlığı da dikkate alınmalıdır.

Kalite Nedir?

Kalite, bir ürün veya hizmet ile ilgili özelliklerin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama derecesidir. Bir ülkenin veya firmanın kalkınmışlık düzeyinin en inandırıcı delili, ürettiği mal ve hizmetlerin değer derecesidir. Gerekirse talepleri karşılamak için değişmeyi göze almak veya bu konuda istekli olmaktır.

Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

ISO Standartları çerçevesinde kuruluşun kalite yönetim kriterleri bakımından idaresi ve kontrolü için gerekli olan sistemdir. Kurulacak ve sürekli yürütülecek bu sistem sayesinde iç ve dış beklentilerin karşılanması ve sürekli olarak iyileştirme sağlanması hedeflenir.

Toplam Kalite Yönetimi Nedir?

Kısaca TKY olarak kullanılan Toplam Kalite Yönetimi, müşteri beklentilerinin aşılmasını temel alan, tüm çalışanların bilgilendirilip yetkilendirilmesi ve takım çalışmasıyla tüm süreçlerin sürekli iyileştirilmesini hedefleyen bir yönetim felsefesi olarak tanımlanabilir.

KEK Nedir?

Kısaca “KEK” diye anılan Kalite El Kitabının diğer adı ise “Manueldir.” ISO 9001 Kalite El Kitabı kuruluşun uygulamakta olduğu Yönetim Sistemi dokümantasyonun kullanım kılavuzu niteliğindedir. Kalite El Kitabının amacı ISO 9001 Kalite Yönetim sisteminin uygulanması ve bunun sürekliliğinde kalıcı referans doküman olmasıdır.

Yönetim Temsilcisi Kimdir?

Kuruluş bünyesinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kurulması, geliştirilmesi ve sürekliğinin sağlanması için yönetimin içerisinden atanan, çalışmaları yürütecek olan personeldir.

Prosedür Nedir?

Daha çok ISO çalışmaları sırasında kullanılan, çalışma alanlarında uygulanan hazırlanmış sistematik dokümanlardır. Genel olarak hedefe ulaşmak için kullanılan yol, yöntem ve metot olarak tanımlanabilir.

Proses Nedir?

Girdileri alıp bir çıktıya dönüştüren her bir hizmet veya operasyon proses (süreç) olarak isimlendirilebilir. Bir prosesin çıktısı genellikle bir sonraki sürecin girdisi olarak sistemi etkileyecektir. Bir kuruluşta proseslerin sistematik tespiti ve yönetimi proses yaklaşımı olarak ifade edilir.

Kapsam Dışı Olmak Nedir?

Yayınlanmış olan ISO standartları genel kullanımları esas alır ancak her işletmede bu genellemelere rastlanmayabilir. Örnek vermek gerekirse tasarım yapmayan bir firma tasarımı kapsam dışı gösterebilir ve denetimde belgelendirme kuruluşu bu maddeyi denetim dışında tutar. Dolayısı ile firmanın bu madde ile ilgili herhangi bir kayıt bulundurma gerekliliği ortadan kalkmış olur.

Uygunsuzluk nedir?

ISO Standardın öngördüğü herhangi bir şartın yerine getirilmemesidir.

Döf Nedir?

Kısaca DÖF olarak bilinen kelimenin açılımı “Düzenleyici ve Önleyici Faaliyetler” dir. Kalite Yönetim siteminde sıkça kullanılan bir terimdir.
Önleyici Faaliyet: Potansiyel bir uygunsuzluğun sebebinin veya istenmeyen diğer potansiyel durumların ortadan kaldırılması için yapılan faaliyete verilen isimdir. Önleyici faaliyet oluşumu önlemek için yapılırken, düzeltici faaliyet tekrarı önlemek için yapılır.
Düzeltici faaliyet: Saptanmış bir uygunsuzluğun sebebinin veya istenmeyen diğer durumların ortadan kaldırılması için yapılan faaliyete verilen isimdir.

Swot Analizi Nedir?

Çalışmalarımızda kullanılan swot analizi tekniği işletmelerin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyan aynı zamanda tehdit ve fırsatları da birlikte analiz eden bir tekniktir. (İngilizcede strong, weak, threat, opportunity) kelimelerinden türetilmiştir.

ISO sistemleri entegre kurulabilir mi?

Evet, gıda işletmelerinden örnek vermek gerekirse işletmede hem ISO 9001 işletme yönetim sistemi hem de ISO 22000 Sistemi entegre olarak kurulabilir.